صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

پمپ وکیوم دیفیوژن

این پمپ ساختار نچندان پیچیده‌ای دارد که متشکل از یک بدنه اصلی و سرد و سه یا چهار سری نازل‌های روغن است. مکانیزم عمل پمپ به گونه‌ای است که ابتدا روغن در بویلر گرم شده و به صورت بخار گرم با فشار نازل‌ها به جداره سرد پمپ برخورد کرده و هوای مابین خود و جداره را به پایین پمپ هدایت می‌کند. روغن سرد شده حاوی مقادیری از گاز است که با بازگشت روغن به بویلر بخار شده توسط پمپ پشتیبان که لازمه یک پمپ دیفیوژن است جمع‌آوری می‌شود. معمولا از پمپ‌هایی نظیر روتاری جهت پشتیبانی این پمپ استفاده می‌شود. روغن این پمپ مخصوص بوده و طبق دستورالعمل شرکت سازنده روغن پس از مدت زمان مشخصی می‌بایست روغن را تعویض نمود. این نوع پمپ به دو صورت جداسازدار و بدون جداساز گاز ساخته می‌شود.
پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم دیفیوژن , تعمیر پمپ وکیوم دیفیوژن , قیمت پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم دیفیوژن , تعمیر پمپ وکیوم دیفیوژن , قیمت پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم دیفیوژن , تعمیر پمپ وکیوم دیفیوژن , قیمت پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم دیفیوژن , تعمیر پمپ وکیوم دیفیوژن , قیمت پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم دیفیوژن , تعمیر پمپ وکیوم دیفیوژن , قیمت پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم دیفیوژن , تعمیر پمپ وکیوم دیفیوژن , قیمت پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم دیفیوژن , تعمیر پمپ وکیوم دیفیوژن , قیمت پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم دیفیوژن , تعمیر پمپ وکیوم دیفیوژن , قیمت پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم دیفیوژن , تعمیر پمپ وکیوم دیفیوژن , قیمت پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم دیفیوژن , تعمیر پمپ وکیوم دیفیوژن , قیمت پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم دیفیوژن , تعمیر پمپ وکیوم دیفیوژن , قیمت پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم دیفیوژن , تعمیر پمپ وکیوم دیفیوژن , قیمت پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم دیفیوژن , تعمیر پمپ وکیوم دیفیوژن , قیمت پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم دیفیوژن , تعمیر پمپ وکیوم دیفیوژن , قیمت پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم دیفیوژن , تعمیر پمپ وکیوم دیفیوژن , قیمت پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم دیفیوژن , تعمیر پمپ وکیوم دیفیوژن , قیمت پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم دیفیوژن , تعمیر پمپ وکیوم دیفیوژن , قیمت پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم دیفیوژن , تعمیر پمپ وکیوم دیفیوژن , قیمت پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم دیفیوژن , تعمیر پمپ وکیوم دیفیوژن , قیمت پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم دیفیوژن , تعمیر پمپ وکیوم دیفیوژن , قیمت پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم دیفیوژن , تعمیر پمپ وکیوم دیفیوژن , قیمت پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم دیفیوژن , تعمیر پمپ وکیوم دیفیوژن , قیمت پمپ دیفیوژن , پمپ وکیوم