صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

کمپرسور اسکرو | Screw compressor

پمپ اسکرو (مارپیچی)

این پمپ ماشین دو محوره بوده که توسط دو مارپیچ به هم تنیده زاویه‌دار، سیال را به سمت جلو هدایت می‌کنند. این پمپ نیز بصورت خشک عمل می‌کند و بعلت فشار زیاد در خروجی بیشتر بعنوان کمپرسور از آن استفاده می‌شود. مدلهایی که برای وکیوم طراحی شده‌اند تا فشار نهایی وکیوم می‌رسد.
ScrewCompressor , اسکرو کمپرسور , کمپرسور مارپیچی ScrewCompressor , اسکرو کمپرسور , کمپرسور مارپیچی ScrewCompressor , اسکرو کمپرسور , کمپرسور مارپیچی ScrewCompressor , اسکرو کمپرسور , کمپرسور مارپیچی ScrewCompressor , اسکرو کمپرسور , کمپرسور مارپیچی ScrewCompressor , اسکرو کمپرسور , کمپرسور مارپیچی ScrewCompressor , اسکرو کمپرسور , کمپرسور مارپیچی ScrewCompressor , اسکرو کمپرسور , کمپرسور مارپیچی ScrewCompressor , اسکرو کمپرسور , کمپرسور مارپیچی ScrewCompressor , اسکرو کمپرسور , کمپرسور مارپیچی ScrewCompressor , اسکرو کمپرسور , کمپرسور مارپیچی ScrewCompressor , اسکرو کمپرسور , کمپرسور مارپیچی ScrewCompressor , اسکرو کمپرسور , کمپرسور مارپیچی ScrewCompressor , اسکرو کمپرسور , کمپرسور مارپیچی ScrewCompressor , اسکرو کمپرسور , کمپرسور مارپیچی ScrewCompressor , اسکرو کمپرسور , کمپرسور مارپیچی ScrewCompressor , اسکرو کمپرسور , کمپرسور مارپیچی ScrewCompressor , اسکرو کمپرسور , کمپرسور مارپیچی ScrewCompressor , اسکرو کمپرسور , کمپرسور مارپیچی ScrewCompressor , اسکرو کمپرسور , کمپرسور مارپیچی ScrewCompressor , اسکرو کمپرسور , کمپرسور مارپیچی ScrewCompressor , اسکرو کمپرسور , کمپرسور مارپیچی