صنایع وکیوم آسیا
مهندسی و فناوری خلا و فشار در تکنولوژی و صنعت( چهار دهه سابقه و حضور فعال در صنعت )
Asia Vacuum Pumps
Engineering & Tecnical Consulting of Vacuum & Pressure Systems

پمپ هیدرولیک

پمپ هیدرولیک با توجه به پیشرفت روز افزون سیستم های هیدرولیکی در صنایع با توان و فشار های مختلف بیش از پیش مورد نیاز است .پمپ هیدرولیک به عنوان قلب سیستم هیدرولیک انرژی مکانیکی را که توسط موتورهای الکتریکی، احتراق داخلی و ... تامین می گردد به انرژی هیدرولیکی تبدیل می کند. در واقع پمپ در یک سیکل هیدرولیکی یا نیوماتیکی انرژی سیال را افزایش می دهد تا در مکان مورد نیاز این انرژی افزوده به کار مطلوب تبدیل گردد.
فشار اتمسفر در اثر خلا نسبی بوجود آمده به خاطر عملکرد اجزای مکانیکی پمپ ، سیال را مجبور به حرکت به سمت مجرای ورودی آن نموده تا توسط پمپ به سایر قسمت های مدار هیدرولیک رانده شود.
حجم روغن پر فشار تحویل داده شده به مدار هیدرولیکی بستگی به ظرفیت پمپ و در نتیجه به حجم جابه جا شده سیال در هر دور و تعداد دور پمپ دارد. ظرفیت پمپ با واحد گالن در دقیقه یا لیتر بر دقیقه بیان می شود.
نکته قابل توجه در در مکش سیال ارتفاع عمودی مجاز پمپ نسبت به سطح آزاد سیال می باشد ، در مورد روغن این ارتفاع نباید بیش از 10 متر باشد زیرا بر اثر بوجود آمدن خلا نسبی اگر ارتفاع بیش از 10 متر باشد روغن جوش آمده و بجای روغن مایع ، بخار روغن وارد پمپ شده و در کار سیکل اختلال بوجود خواهد آورد . اما در مورد ارتفاع خروجی پمپ هیچ محدودیتی وجود ندارد و تنها توان پمپ است که می تواند آن رامعین کند
پمپ در صنعت هیدرولیک به دو دسته کلی تقسیم می شوند : 
پمپ با جا به جایی غیر مثبت : توانایی مقاومت در فشار های بالا را ندارند و به ندرت در صنعت هیدرولیک مورد استفاده قرار می گیرند و معمولا به عنوان انتقال اولیه سیال از نقطه ای به نقطه دیگر بکار گرفته می شوند. بطور کلی این پمپ ها برای سیستم های فشار پایین و جریان بالا که حداکثر ظرفیت فشاری آنها بهpsi250تاpsi3000 محدود می گرددمناسب است. پمپ های گریز از مرکز (سانتریفوژ) و محوری نمونه کاربردی پمپ های با جابجایی غیر مثبت می باشد.
پمپ با جابجایی مثبت : در این پمپ ها به ازای هر دور چرخش محور مقدار معینی از سیال به سمت خروجی فرستاده می شود و توانایی غلبه بر فشار خروجی و اصطکاک را دارد . این پمپ ها مزیت های بسیاری نسبت به پمپ های با جابه جایی غیر مثبت دارند مانند مانند ابعاد کوچکتر ، بازده حجمی بالا ، انعطاف پذیری


مناسب و توانایی کار در فشار های بالاپمپ ها از نظر ساختمان:

  • پمپ دنده  ای
  • پمپ پره ای
  • پمپ پیستونی

فشار كاری در ورودی پمپ                                                                 ا
آن مورد تحت عنوان Operating Pressure-Inlet و با واحدbar ارائه میشود و نشانگر محدوده قابل قبول برای اعمال فشار در ورودی پمپ میباشد. ورودی پمپ را به خط مكش وصل مینمایند كه توسط آن روغن از منبع به سمت پمپ مكیده میشود. در حقیقت مكش فقط یك كلمه است كه برای نشان دادن سمت روغن گیری پمپ بكار میرود. اصولا مایعات قابل كشیده شدن نیستند بلكه فقط با نیروی فشار خارجی هل داده میشوند. 
قدرت كشش یك پمپ بستگی به میزان اختلاف فشار سمت مكش پمپ و فشار هوای روی سطح مایع دارد. بنابراین حتی اگر یك پمپ بتواند تولید خلا مطلق كند، مقدار ارتفاع كشش مایع آن از حداكثر نیروی فشار جو تجاوز نمیكند و حد نهایی ارتفاع كشش را حداكثر فشار وارده بر سطح مایع از طرف هوای بیرون تعیین میكند و به قدرت پمپ بستگی ندارد از این رو ارتفاع مكش پمپها محدود میباشد و هر چه پمپ نزدیكتر به سطح مایع نصب شود، مایع راحت تر و آسان تر به سمت پمپ رانده میشود و احتمال ایجاد كاویتاسون كمتر میشود.
اولین مرحله در انتخاب و تعیین پمپ مناسب برای یك كاربرد معین در سیستمهای هیدرولیك، بررسی تقاضاهای فشار/جریان در مدار است. ابتدا منحنی های جریان و فشار در یك سیكل زمانی باید بررسی شود. سپس همزمانی مصرف درالمانهای مختلف تعیین گردد. بدین نحو حداكثر جریان مورد نیاز مشخص میگردد
میزان دبی حجمی روغن كه توسط پمپ هیدرولیک ایجاد می گردد، تابع سرعت دوران آن می باشد. این سرعت برای پمپها ی مختلف عددی متغیر است.
.هر پمپ بسته به سرعت دوران خود به ازاء هر دور چرخش چرخدنده ها، مقدار معینی از روغن را جابجا میكند.
پمپ هیدرولیك معمولا توسط الكترو موتور بكار انداخته می شود. توان موردنیاز برای دوران پمپ نیز بستگی به سرعت دوران، دمای كاری و ویسكوزیته روغن دارد
برای آنكه پمپ به صورت موثر بتواند دبی مورد نیاز را تامین نماید، دمای روغن در حال انتقال باید در محدوده مشخصی قرار داشته باشد.
روغنی كه پمپ میتواند به صورت موثر منتقل نماید باید دارای درجه چسپندگی بخصوصی باشد.
حداكثر ابعاد ذرات خاجی كه اجازه ورود به پمپ را دارند باید توسط یك عدد مشخص نمود و سپس ذرات با ابعاد بزرگتر را توسط فیلتر مناسب جمع آوری نمود و مانع ورود آنها به پمپ گردید.